Powered by Smartsupp
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Produkty
Kontakt
 • POLCOVER MATEUSZ NAWROCKI
 • E-mail:biuro@polcover.pl
 • Godziny działania sklepupon - pt 8.00 - 15.00
  sb - 9.00 - 13.00

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres email biuro@polcover.pl

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Poniższy regulamin dotyczy klientów składających zamówienia przez sklep internetowy jak i poprzez email Polcover@wp.pl lub biuro@polcover.pl oraz telefonicznie. We wszystkich przypadkach Klient wyraża akceptację poniższego regulaminu.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1.     Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.     Adres reklamacyjny:

POLCOVER
Jagodziniec 23, 62-874 Brzeziny

3.     Cennik dostaw –  zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.     Dane kontaktowe:

POLCOVER
Wolica 98 J, 62-872 Godziesze Wielkie

e-mail: biuro@polcover.pl
telefon: 600-100-236

 

5.     Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

6.     Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.     Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.     Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.     Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.  Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14.  Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.  Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

17.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę 

18.  Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

19.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

20.  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

21.  Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

22.  Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

23.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

24.  Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

25.  Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

26.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://polcover.sklep.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie oraz platformy Allegro, sprzedający nik: polcover_eu.

27.  Sprzedający:

POLCOVER Mateusz Nawrocki
Wolica 98J 
62-872 Wolica

NIP: 968-096-75-61

 

28.  System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

29.  Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

30.  Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

31.  Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

32.  Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.     nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c.     nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.    została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e.     w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.     nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

33.  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

34.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne
 

1.     Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.     Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.     Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.     Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.     Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.     potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b.    dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.     Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.     Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9.     Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu polcover.sklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

10.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

12.  Kupujący zobowiązany jest do:

a.a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

a.b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

a.c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

a.d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

a.e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

a.f.  korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1.     Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.

2.     W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.            dodanie do koszyka produktu;

b.            wybór rodzaju dostawy;

c.            wybór rodzaju płatności;

d.            wybór miejsca wydania rzeczy;

e.            złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.     Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.     Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.     Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.     Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.     Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.     Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.     Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

10. Pokrowce zewnętrzne dobrane powinny być odpowiednio do wymiarów i typu nadwozia auta docelowego, ze względu na odpowiednie ułożenie pokrowca i jego elementów ochronnych , chroniących karoserię przed czynnikami atmosferycznymi. W innym przypadku pokrowiec może niewłaściwie spełniać swoje funkcje ochronne.

11. Oferowane pokrowce zewnętrzne mają za zadanie zmniejszyć wpływ czynników atmosferycznych na karoserię pojazdów.

12. 
Firma POLCOVER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe uszkodzenia pojazdu.

13. Realizujemy tylko indywidualne zamówienia. Maksymalna możliwa ilość zakupionych sztuk wynosi 10sztuk

14. Nie realizujemy zamówień hurtowych, w ilościach powyżej 10sztuk. Jesteśmy firmą specjalizującą się w zamówieniach indywidualnych, pokrowce wysyłamy dobierając je pod model auta podany przez Klienta.

 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.     Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.     Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez wiadomość email, telefon lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.     Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.     Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8.     Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi koszty produktów.

11.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.  Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

14.  Jako konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje Ci prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

Łącze do platformy, na której może być rozstrzygnięty spór: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeśli chcesz z nami się skontaktować napisz na adres poczty elektronicznej: biuro@polcover.pl
15. Jeśli reklamację składa Kupujący z zagranicy, nie pokrywamy kosztów wysyłek w żadną stronę. Koszty wysyłki po uznaniu gwarancji pokrywa Kupujący.
16. Jeśli reklamację składa Kupujący na terenie Polski  to koszt wysyłki do sprzedającego w celu zgłoszenia reklamacji lub gwarancji pokrywa Kupujący. Firma Polcover pokrywa koszt wysyłki powrotnej po naprawie lub wymianie produktu.
 

§5 Bezpieczeństwo danych osobowych oraz polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający:

  POLCOVER Mateusz Nawrocki

  Wolica 98J
  62-872 Wolica

 2. W kwestiach dotyczących dostępu i zasad przechowywania tzw. plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Konsumenta, odsyła się do zapisów Polityki prywatności, która została sformułowana i jest udostępniona przez dostawcę platformy, tj. Studio komputerowe KAMELIA-NET Jacek Krysiak z siedzibą we Włocławku przy ul. Letniej 28 (87-800 Włocławek) – www.shopgold.pl.

 3. Sprzedający przetwarza dane Konsumentów w ściśle określonych celach, tj. w związku z realizacją Umowy lub w celu, na który Konsument wskazuje w formularzu kontaktowym.

 4. Podstawą prawną, która upoważnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Klientów jest konieczność realizacji umowy lub konieczność podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy. W przypadku innych niż wyżej wymienione, sytuacji podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Konsumenta lub przepis prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Okres przez który Sprzedający przetwarza dane osobowe Konsumenta jest uzależniony od celu i zgody, na który dane te zostały pozyskane lub od przepisu prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. np. obowiązek przechowania faktur zawierających dane osobowe Konsumenta.

 6. W celu ochrony danych osobowych Sprzedający wdraża szereg środków organizacyjnych i technicznych (m.in. szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy Konsumentem a Sklepem – certyfikat SSL), a pozyskane dane osobowe przetwarza z najwyższą starannością.

 7. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 8. Klient ma prawo do wniesienia skargi, w związku ze stwierdzonymi ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, do właściwego organu nadzorczego. Klient może też, w dowolnie wybranym momencie, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą.

 9. W celu realizacji katalogu praw dotyczących danych osobowych, Klient powinien kierować swe żądania poprzez formularze kontaktowe lub adresy mailowe Sprzedającego, które umieszczone są w platformie Sklepu.

 10. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą, tj. tzw. podmiotom przetwarzającym, których kategorie to: obsługa hostingowa, obsługa platformy sklepu internetowego, podmiot realizujący usługi kurierskie, biuro rachunkowe, podmiot świadczący usługi wspierające zarządzanie sprzedażą internetową, czy też podmiot obsługujący Sprzedającego w kwestiach IT. Sprzedawca wskazuje, że z ww. podmiotami przetwarzającymi łączą go stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1.           Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

3.           Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. Aktualna wersja regulaminu dotyczy kupujących będących pod opieką posprzedażową lub zawierających nowe umowy.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu